Medezeggenschap

Leerling en ouderparticipatie

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) actief betrokken zijn bij de school. Op Werenfridus hebben wij dat op verschillende niveau’s georganiseerd. Er is een leerlingenraad, ouderraad, deelraad en medezeggenschapsraad. Het is onze ambitie om ouder(s)verzorger(s) én leerlingen meer te betrekken bij de ontwikkeling van de school en het maken keuzes op gebied van onderwijs en personeel.

De inspraak van ouder(s)/verzorgers is wettelijk geregeld via de medezeggenschapsraad (MR). Vanwege de organisatie van Werenfridus als één van de scholen onder de gezamenlijke koepel van Tabor, is deze organisatie gesplitst in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en een deelraad (DR). Meer weten over de taakverdeling tussen de GMR en DR?

Ouderlagen

Voor de school zijn de opvattingen van ouder(s)/verzorger(s) belangrijk. Betrokkenheid van hen levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de school. Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten waarbij ouder(s)/verzorger(s) bijeen kunnen komen. Deze avonden zijn bedoeld om feedback te vragen aan ouders over de gang van zaken en ontwikkelingen op school. Soms organiseren wij ook thema-avonden of masterclasses.

Ouderraad

De ouderraad ondersteunt de oudervertegenwoordiging binnen de GMR en deelraad. Naast deze formele weg onderhoudt de ouderraad korte lijnen met de schoolleiding op Werenfridus. Naast ouder(s)/verzorger(s) is de directie ook vertegenwoordigd bij de vergaderingen van de ouderraad. Per schooljaar zijn er ongeveer zes vergaderingen. We streven ernaar dat ouder(s)verzorger(s) uit de ouderraad worden gekozen als lid van voor de deelraad en/of medezeggenschapsraad. De ouderraad wordt over uiteenlopende zaken door de schoolleiding geïnformeerd en naar hun mening gevraagd. Benieuwd wat we nog meer doen?

Heeft u vragen of wilt u iets onder de aandacht brengen van de ouderraad, dan kunt u altijd via de mail contact opnemen: wf-ouderraad@tabor.nl

Leerlingenraad

De leerlingenraad behartigt de belangen van alle leerlingen op school, zet zich in voor een veilige sfeer en het verbeteren van het onderwijs, maakt problemen bespreekbaar, versterkt het contact tussen schoolleiding, docenten en leerlingen.

De leerlingenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding en de medezeggenschapsraad en helpt bij de organisatie van activiteiten zoals schoolfeesten en acties voor goede doelen. Men komt regelmatig bijeen om delen van het schoolbeleid te bespreken en om mee te denken over beleidsvoornemens. Een lid van de leerlingenraad heeft zitting in de medezeggenschapsraad en een lid heeft zitting in de deelraad.

De leerlingenraad is te bereiken via wf-leerlingenraad@tabor.nl en heeft een eigen kantoor op het rode leerplein.

Deelraad

De deelraad concentreert zich op zaken die zich afspelen op Werenfridus. In de deelraad zijn personeelsleden, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen vertegenwoordigd. Je kunt de deelraad zien als de medezeggenschap van de school. 

Samen behartigen wij de belangen van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en personeel. De deelraad heeft vaak een adviserende rol, maar soms ook een beslissende rol in beleidszaken. De deelraad kan gevraagd en ongevraagd spreken, voorstellen doen of adviezen geven over alle zaken die de school en de kinderen aan gaan. Belangrijke plannen van de directie behoeven instemming van de deelraad. Bij andere zaken heeft de raad recht op advies. In principe blijft elk lid drie jaar in de raad, daarna kan het lid zich ofwel opnieuw herkiesbaar stellen, of aftreden. Als er iemand aftreedt, zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden

De deelraad is bereikbaar via wf-deelraad@tabor.nl.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers van het Tabor College. De raad oefent medezeggenschap uit over het (voorgenomen) beleid dat geldt voor meerdere locaties binnen het Tabor College. De medezeggenschapsraad wordt samengesteld uit personeelsleden, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). 

De MR is per e-mail bereikbaar via mr@tabor.nl.

Ook Taborbreed vinden wij medezeggenschap belangrijk.

Tabor College bestaat uit drie locaties:

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?